Algemene voorwaarden

WGBO

Als zelfstandig gevestigd psychomotorisch therapeut dien ik mij te houden aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Ik neem het beroepsgeheim in acht. Ik ben verplicht om een cliëntdossier bij te houden. Ik zal u vragen om persoonsgegevens met mij te delen (zoals NAW-gegevens en gezondheidsklachten) en deze zullen in uw dossier opgenomen worden. Indien uw persoonsgegevens wijzigen, wordt u vriendelijk verzocht dit aan mij door te geven. Slechts met uw uitdrukkelijke toestemming zal ik met derden over uw behandeling spreken. Deze toestemming kan later altijd weer ingetrokken worden. Indien u geen toestemming geeft of deze intrekt, kan met u besproken worden of dit effect heeft op uw behandeling. Indien u daar toestemming voor geeft, zullen zo nodig eerder betrokken hulpverleners bij aanvang van de behandeling gevraagd worden om informatie te geven over hun bevindingen. Indien u toestemming geeft, worden uw huisarts en eventuele verwijzer in kennis gesteld van de aanmelding en het voorgenomen behandeltraject. Binnen supervisie en intervisie kan uw behandeling geanonimiseerd ter sprake komen. Ik voldoe aan de wettelijke bewaartermijn die per 01-01-2020 20 jaar bedraagt. Tevens heeft u recht op bijvoorbeeld inzage en correctie van uw gegevens. Aanvulling bij de behandeling van kinderen: Kinderen vanaf 12 jaar moeten zelf toestemming geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens. Indien het kind jonger dan 16 jaar is, is toestemming van (beide) ouders/wettelijke vertegenwoordigers ook vereist. Om informatie uit het cliëntdossier met ouders te delen, is vanaf 12 jaar toestemming van het kind nodig. Indien ouders ermee instemmen dat de behandeling zonder hun aanwezigheid plaatsvindt, dienen zij hiervoor hun handtekening te zetten. Tevens gebruik ik de meldcode en signaleringslijst kindermishandeling. AVG Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens; er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie). Een klein deel van de gegevens uit uw dossier (naam, adres, geboortedatum) wordt gebruikt voor de financiële administratie en bijvoorbeeld verstuurd naar de SVB of de voogdijinstellling. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Er worden geen verslagen doorgestuurd naar scholen of andere behandelaars tenzij hierover duidelijke afspraken zijn gemaakt. U kunt zelf verslagen doorsturen als u het belangrijk acht dat anderen het lezen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Wkkgz Als hulpverlener ben ik gehouden aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet regelt dat een hulpverlener is aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Ik probeer mijn behandeling aan u zo goed mogelijk vorm te geven. Mocht u toch klachten hebben over de behandeling, dan kunt u deze ten alle tijden met mijn bespreken. Mochten wij hier niet op een voor u acceptabele wijze uitkomen, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling via het NIBIG https://nibig.nl/therapeuten/klachten/ Betalingsvoorwaarden Voor de tarieven en vergoedingsmogelijkheden verwijs ik naar mijn website. Naast vergoedingsmogelijkheden bij de zorgverzekering zijn er soms ook vergoedingsmogelijkheden vanuit bijvoorbeeld een PGB. Ook zijn er regelmatig werkgevers die de kosten van de behandeling voor hun rekening nemen. U dient zelf de mogelijkheden met betrekking tot vergoeding te onderzoeken. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Bij niet tijdig annuleren, ben ik gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen. De gedeclareerde kosten dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan mij te zijn betaald. Na het overschrijden van deze termijn ontvangt u een herinnering. Mocht een tweede herinnering nodig zijn, dan wordt het factuurbedrag verhoogd met €25,00 administratiekosten. Bij langdurige achterstallige betaling wordt indien nodig een incassobureau ingeschakeld, waarbij de incassokosten voor uw rekening zijn. Mocht betaling een probleem zijn, dan stel ik het op prijs als u dit met mij bespreekt. Bij een betalingsachterstand ben ik gerechtigd –tenzij de behandeling zich hiertegen verzet- verdere behandeling op te schorten totdat u aan de betalingsverplichting heeft voldaan. Waarneming Bij vakantie of ziekte van de therapeut is er geen vervanging of waarneming mogelijk. Bij ongeplande langdurige afwezigheid (zoals ziekte of overlijden), is er een waarnemer die contact met u zal opnemen over het vervolg van uw behandeling. PRIVACY OP DE ZORGNOTA Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar. gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren. Uw naam, adres en woonplaats Uw geboortedatum In uitzonderlijke gevallen uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht) De datum van de behandeling Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc. De kosten van het consult
Corrianne Gijsbertsen  Tel: 06-26940096E-mail: info@pmtbennekom.nl   Paramedisch Centrum Bennekom Molenstraat 60 6721WP Bennekom
Corrianne Gijsbertsen tel: 0626940096 email: info@pmtbennekom.nl

Algemene

voorwaarden

WGBO

Als zelfstandig gevestigd psychomotorisch therapeut dien ik mij te houden aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Ik neem het beroepsgeheim in acht. Ik ben verplicht om een cliëntdossier bij te houden. Ik zal u vragen om persoonsgegevens met mij te delen (zoals NAW-gegevens en gezondheidsklachten) en deze zullen in uw dossier opgenomen worden. Indien uw persoonsgegevens wijzigen, wordt u vriendelijk verzocht dit aan mij door te geven. Slechts met uw uitdrukkelijke toestemming zal ik met derden over uw behandeling spreken. Deze toestemming kan later altijd weer ingetrokken worden. Indien u geen toestemming geeft of deze intrekt, kan met u besproken worden of dit effect heeft op uw behandeling. Indien u daar toestemming voor geeft, zullen zo nodig eerder betrokken hulpverleners bij aanvang van de behandeling gevraagd worden om informatie te geven over hun bevindingen. Indien u toestemming geeft, worden uw huisarts en eventuele verwijzer in kennis gesteld van de aanmelding en het voorgenomen behandeltraject. Binnen supervisie en intervisie kan uw behandeling geanonimiseerd ter sprake komen. Ik voldoe aan de wettelijke bewaartermijn die per 01-01-2020 20 jaar bedraagt. Tevens heeft u recht op bijvoorbeeld inzage en correctie van uw gegevens. Aanvulling bij de behandeling van kinderen: Kinderen vanaf 12 jaar moeten zelf toestemming geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens. Indien het kind jonger dan 16 jaar is, is toestemming van (beide) ouders/wettelijke vertegenwoordigers ook vereist. Om informatie uit het cliëntdossier met ouders te delen, is vanaf 12 jaar toestemming van het kind nodig. Indien ouders ermee instemmen dat de behandeling zonder hun aanwezigheid plaatsvindt, dienen zij hiervoor hun handtekening te zetten. Tevens gebruik ik de meldcode en signaleringslijst kindermishandeling. AVG Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens; er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie). Een klein deel van de gegevens uit uw dossier (naam, adres, geboortedatum) wordt gebruikt voor de financiële administratie en bijvoorbeeld verstuurd naar de SVB of de voogdijinstellling. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Er worden geen verslagen doorgestuurd naar scholen of andere behandelaars tenzij hierover duidelijke afspraken zijn gemaakt. U kunt zelf verslagen doorsturen als u het belangrijk acht dat anderen het lezen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Wkkgz Als hulpverlener ben ik gehouden aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet regelt dat een hulpverlener is aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Ik probeer mijn behandeling aan u zo goed mogelijk vorm te geven. Mocht u toch klachten hebben over de behandeling, dan kunt u deze ten alle tijden met mijn bespreken. Mochten wij hier niet op een voor u acceptabele wijze uitkomen, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling via het NIBIG https://nibig.nl/therapeuten/klachten/ Betalingsvoorwaarden Voor de tarieven en vergoedingsmogelijkheden verwijs ik naar mijn website. Naast vergoedingsmogelijkheden bij de zorgverzekering zijn er soms ook vergoedingsmogelijkheden vanuit bijvoorbeeld een PGB. Ook zijn er regelmatig werkgevers die de kosten van de behandeling voor hun rekening nemen. U dient zelf de mogelijkheden met betrekking tot vergoeding te onderzoeken. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Bij niet tijdig annuleren, ben ik gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen. De gedeclareerde kosten dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan mij te zijn betaald. Na het overschrijden van deze termijn ontvangt u een herinnering. Mocht een tweede herinnering nodig zijn, dan wordt het factuurbedrag verhoogd met €25,00 administratiekosten. Bij langdurige achterstallige betaling wordt indien nodig een incassobureau ingeschakeld, waarbij de incassokosten voor uw rekening zijn. Mocht betaling een probleem zijn, dan stel ik het op prijs als u dit met mij bespreekt. Bij een betalingsachterstand ben ik gerechtigd –tenzij de behandeling zich hiertegen verzet- verdere behandeling op te schorten totdat u aan de betalingsverplichting heeft voldaan. Waarneming Bij vakantie of ziekte van de therapeut is er geen vervanging of waarneming mogelijk. Bij ongeplande langdurige afwezigheid (zoals ziekte of overlijden), is er een waarnemer die contact met u zal opnemen over het vervolg van uw behandeling. PRIVACY OP DE ZORGNOTA Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar. gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren. Uw naam, adres en woonplaats Uw geboortedatum In uitzonderlijke gevallen uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht) De datum van de behandeling Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc. De kosten van het consult